Sami

Premiéra: 21.04.2022, Štúdio 12

Inscenácia Sami vznikla z výzvy Štúdia 12 – Mliečne zuby, ktorej téma bola Izolácia. Text Martiny Havierovej pristupuje k izolácii, ako ku vnútornému stavu jednotlivcov.

Pozeráme sa na veľmi aktuálny pocit väčšej skupiny mladých ľudí, ľudí v produktívnom veku, aj starších osôb. Osamelosť opisujeme skrz jej rôzne vrstvy a pocity, akoby zakorenené v súčasnom človeku. Cez inscenáciu sledujeme individuálne pocity spájajúce sa s osamelosťou, ľudské emócie, či zdroje samoty.

Bežná definícia osamelosti je: „Stav samoty.“ Samota je pritom definovaná, ako odlúčenie od niekoho, či niečoho. Osamelosť však v posledných rokoch definuje čoraz viac psychológov a psychiatrov. Môžeme nájsť rôzne definície osamelosti:

 • „Ide o stav mysle.“
 • „Osamelosť je neschopnosť nájsť zmysel svojho života.“
 • „Ide o pocit negatívneho a nepríjemného.“
 • „Pocit odpojenia alebo izolácie.“
 • „Osamelosť je subjektívny, nevítaný pocit nedostatku alebo straty spoločnosti, ku ktorému dochádza, keď existuje nesúlad medzi kvantitou a kvalitou sociálnych vzťahov, ktoré máme, a tými, ktoré chceme.“ (Perlman a Peplau, 1981)

Teória osamelosti
Vypracoval ju sociológ Robert S. Weiss na základe teórie pripútanosti Johna Bowlbyho . Weiss identifikoval šesť sociálnych potrieb, ktoré, ak nie sú naplnené, prispievajú k pocitom osamelosti: 

 • pripútanosť, 
 • sociálna integrácia, 
 • výchova, 
 • uistenie o hodnote človeka, 
 • pocit spoľahlivého spojenectva, 
 • vedenie v stresových situáciách

Behaviorálny prístup k osamelosti 
Zastáva názor, že osamelosť je charakterizovaná osobnostnými črtami, ktoré sú spojené so škodlivými vzormi medziľudskej interakcie. Osamelí jedinci majú podľa výskumov problémy s vytváraním a udržiavaním zmysluplných vzťahov. 

 • sociálna úzkosť
 • smútok 
 • nepriateľstvo 
 • nedôvera 
 • nízka sebaúcta 

Kognitívny prístup k osamelosti
Je založený na skutočnosti, že osamelosť sa vyznačuje výraznými rozdielmi vo vnímaní osamelého človeka. 

 • pesimistický všeobecný pohľad
 • negatívne vnímanie vlastného okolia
 • tendencia obviňovania sa z nedosiahnutia uspokojivých sociálnych vzťahov 

Typy osamelosti

Situačná osamelosť:

 • nepríjemné zážitky 
 • nesúlad medzi úrovňou potrieb a sociálnych kontaktov
 • migrácia obyvateľstva 
 • medziľudské konflikty
 • nehody, katastrofy 
 • syndróm prázdnoty 

Vývinová osamelosť:

 • nesprávne spracovaný proces individualizácie
 • osobné nedostatky 
 • vývinové deficity 
 • výrazné odlúčenia 
 • sociálna marginalita 
 • chudoba 
 • usporiadanie života 
 • fyzické/psychické postihnutia 

Vnútorná osamelosť:

 • nízka sebaúcta 
 • menšia sebahodnota 
 • duševná tieseň 
 • nízke sebavedomie 
 • pocit viny 
 • zlé stratégie zvládania situácií

Premiéra: 21.04.2022, Štúdio 12

New York Times, 25. marca 2009 citoval: „Osamelosť vedie k horšiemu fyzickému a duševnému zdraviu.“
Štúdie tvrdia, že osamelosť môže viesť až k týmto zdravotným následkom:

 • skrátená dĺžka života
 • obezita
 • denná únava
 • jednoduchšie vybudovanie závislostí
 • progres Alzheimerovej choroby
 • kardiovaskulárne ochorenia
 • zhoršená pamäť a schopnosť učenia
 • depresia a sklony k samovražde
 • zvýšená hladina stresu
 • zhoršená schopnosť rozhodovať sa

Jedna štúdia dokonca naznačuje, že neosamelí ľudia, ktorí trávia čas s osamelými ľuďmi, majú väčšiu pravdepodobnosť „nakaziť sa“ pocitom osamelosti.

Pokiaľ sa potýkaš s pocitmi osamelosti, či inými negatívnymi pocitmi, ktoré nevieš identifikovať klikni na ipcko.sk; internetovú poradňu, ktorá poskytuje telefonicky alebo cez chat pomoc s psychickými problémami.

Zákon o znásilení
Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 199 

Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov. (Najvyšší možný trest je dvadsaťpäť rokov, ak páchateľ spácha čin za krízovej situácie alebo spôsobí smrť.)

Významy mien postáv

 • Annu
  z estónčiny, znamená prednosť
 • Šani
  inšpirované indickou mytológiou; znamená mier pre celé ľudstvo, ale aj hroznú pomstu
 • Favir
  z hindčiny, znamená priazeň; z francúzštiny, znamená schválenie
 • Deni
  z gréčtiny, znamená zasvätený bohu vína, úrody a plodnosti; z urdčiny, znamená nábožný
 • Mali
  názov západo-afrického štátu; znamená miesto, kde prebýva kráľ
 • Margo
  z estónčiny, znamená ozdoba

Použitá hudba v inscenácii:

Go_A, Shum
Pieseň, ktorá reprezentovala Ukrajinu na Eurovízii v roku 2021. Je inšpirovaná severo- ukrajinským folklórom, konkrétne piesňami rituálu oslavujúceho jar, Šum je pravdepodobne pohanské zosobnenie lesa alebo božstvo lesa.

Alina Pash, Bosorkanya
Alina Pash je ukrajinská speváčka. Text pojednáva o vzťahu matky a dcéry s atmosférou mágie, ktorej sa ľudia boja, no pritom je spôsobená nedostatočnou, či nútenou  láskou vo vzťahoch dievčaťa.

Onuka (ft. DakhaBrakha), Uyavy
Ide o spoluprácu dvoch ukrajinských skupín. Text piesne hovorí o nádeji pre lepšiu budúcnosť, bez vojen a tragédií s radosťou v detských očiach.

Projekt vznikol v rámci platformy pre mladých tvorcov – Mliečne zuby. Tvorbu inscenácie podporila Nadácia Tatrabanka, ďakujeme.

Text: Martina Havierová
Réžia: Tereza Trusinová
Dramaturgia a úprava textu: Petra Nižnanská              Scénografia: Jana Němečková
Grafický dizajn: Miroslava Bullová

Kristián Baran
Roman Finik
Anna Lehotská
Veronika Mészárosová